Brandweer onder stroom: gerecycled nieuwsFiremen at risk from solar panels: recycled news

Komkommertijd

Het is overduidelijk komkommertijd in de media, en dat betekent dat nieuws gerecycled moet worden. Helaas levert dat niet altijd het soort recycling op wat je zou willen, zo is vandaag uitgebreid in het nieuws (o.a. hier, hier en hier) dat zonnestroompanelen gevaarlijk zouden zijn voor brandweerlieden.

Exact hetzelfde verhaal was ruim een jaar geleden uitgebreid in het nieuws, en ik heb er toen ook aandacht aan besteed. Ook nu weer lijken de media, elkaar driftig kopiërend, niet het onderscheid te kunnen maken tussen “een bepaald risico” en “gevaarlijk”. Het is zo jammer dat zonnestroom hiermee weer eens tendentieus in het nieuws komt. Het verhaal is vast veel genuanceerder dan hoe het nu gebracht wordt, helaas is genuanceerd nieuws vaak geen nieuws in deze tijd van internet-nieuwssites die verhalen klakkeloos van elkaar overnemen.

Ik stuur straks een mail naar het NIFV om het rapport op te vragen. Geen idee of ze het willen geven, maar ik ben wel benieuwd waarop al deze heisa in de media gebaseerd is. Goede kans dat het rapport een stuk genuanceerder is.

-update-

Zoals ik al verwachtte wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Ik heb het NIFV gebeld en gevraagd wat er nu precies aan de hand is. Er is sowieso helemaal geen echt rapport gepubliceerd, er is lesmateriaal opgesteld voor de brandweer zodat ze weten hoe ze met zonnestroompanelen om moeten gaan. De woordvoerder die ik aan de lijn had bestempelde de heisa in de media als “storm in een glas water”. Helaas hebben de diverse nieuwswebsites door dit bericht zonder de bron te raadplegen hiermee zonnestroom in een onnodig negatief daglicht geplaatst. De Telegraaf heeft hun artikel alweer verwijderd, maar over een paar maanden kunnen mensen zich het artikel nog wel herinneren, maar het feit dat het weggehaald is niet meer.

-update 2-

Hier wat feitelijke informatie over welk risico zonnestroompanelen nu werkelijk voor brandweerlieden zouden kunnen vertegenwoordigen.

In Dutch, the dull or 'silly' season is called 'komkommertijd' which would translate literally to 'cucumber time'

It’s clearly the dull or ‘silly’ season in the media, and that means that the news there is is recycled furiously. Unfortunately that’s not the sort of recycling one would like to see… today there’s been a lot ‘news’  (including here (), here () and here ()) that solar panels are ‘dangerous’ to firemen.

Exactly the same story has been in the news just over a year ago, which I wrote () about back then. This time, too, the media don’t seem to be able to differentiate between ‘a certain risk’ and ‘dangerous’. It’s unfortunate that solar power is being written about tendentiously, again. I’m sure the story is in no way as black-and-white as it’s presented now, it’s just unfortunate that in that day and age of internet news only black-and-white stories are considered real news. What makes is it even worse is that most sites just copy any ‘news’ without checking the real source first.

I am going to send an e-mail to the NIFV () to ask for the report. I have no idea if they’re prepared to give it to me, but I’d like to see for myself if the report is worth all the fuss in the media. There’s a good chance the report is much more subtle.

-update-

Things are as I expected: I called the NIFV and asked them just what was going on. There is no actual ‘report’ as mentioned in all the copied online news stories, only some teaching materials for firemen have been created so that they know how to deal with things like solar panels and solar hot water heaters. The spokesperson I talked to on the phone said he was very surprised about all the fuss. He agreed with me that it was very unfortunate that many news websites copied the news item without verifying it at the source. By not doing so they brought solar energy in the news in an unnecessarily negative way. Dutch newspaper De Telegraaf has removed their article () but in a few months time people will still remember the article but no the fact that it has been removed.

-update 2-

Here () some factual information about what risk solar panels can present to firemen.

Subsidies op (duurzame) energieSubsidies on (renewable) energy

Subsidies op fossiele energie...

Er wordt veel geklaagd, vooral in liberale kringen, over subsidies op duurzame energie. De term ‘linkse hobbies’ was makkelijk bedacht en die valt nog regelmatig. Dat is jammer, want op het gebied van de energievoorziening heeft niet alles een waarde die in geld uit te drukken valt. Hoeveel waarde heeft een natuurgebied? Hoeveel waarde heeft het CO2-niveau in de atmosfeer? Hoeveel waarde heeft een ijskap? Hoeveel waarde heeft een stukje onafhankelijkheid van onbetrouwbare of zelfs gevaarlijk landen?

Maar het is dubbel jammer omdat blijkt dat de wereldwijde subsidies op duurzame energie in het niet vallen bij de subsidies die de gehele fossiele industrie krijgt. Onderzoek wijst uit dat de fossiele sector ongeveer twaalf keer zo veel geld toegeschoven krijgt als de duurzame sector.

Wat te doen? De subsidie op duurzame energie dan maar twaalf keer zo hoog maken? Liever niet. Ik ben wel zo liberaal dat ik de nadelen van het onnodig aan het werk houden van een legertje ambtenaren wel inzie. Ik hoop dat men dan zo verstandig is om de subsidies van de fossiele sector (snel) naar nul af te bouwen zodat beide energievormen eerlijk met elkaar kunnen conurreren. Helaas heeft die sector veel oude gevestigde belangen die zich dergelijke geldstromen niet makkelijk af zullen laten nemen.

De tijd zal leren of we op dit gebied ook in Nederland verstandige beslissingen zullen nemen. Helaas geeft het (mogelijke) komende kabinet weinig hoop op dat gebied…

Subsidies on fossil energy...

There’s been a lot of complaints lately, especially from within liberal circles, about subsidies on renewable energy. The term ‘leftist hobbies’ was coined in the Netherlands, and it seems to have fallen into popular use. That’s unfortunate because not everything can be expressed in money. How much is a clean environment worth? Or a low CO2-level in the atmosphere? Or an icecap? What’s independence from unreliable or even unfriendly countries worth?

It’s doubly unfortunate that, in fact, the worldwide subsidies for the renewable sector are dwarfed () by the subsidies for the fossil sector. Research reveals that the fossil sector gets about twelve times as much money as the renewable sector.

What to do? Increase the subsidies on renewable energy by twelve times? Better not. I am liberal enough to see the many disadvantages of keeping an army of civil servants unnecessarily at work. I hope we’re sensible enough to (quickly) reduce the fossil subsidies to zero to that both energy sources can compete on even terms. Unfortunately the fossil sector has many old vested interests who will not let go of these sources of funding easily.

Only time will tell if we’re able to make sensible decisions about this. Unfortunately the (probable) coming Dutch right-wing cabinet doesn’t give much hope in this area…

Zonnestroom meten met PlugwiseMeasuring solar power with Plugwise

Belangrijke informatie: de Plugwise set waarmee ik meet aan onze zonnestroompanelen en waar dit artikel over gaat heb ik kosteloos van Plugwise gekregen. Plugwise heeft aan mij geen enkele beperking opgelegd voor wat betreft de inhoud van dit artikel. Verder heb ik ook geen enkele binding met Plugwise, behalve dat ik klant bij ze ben. Ik heb geprobeerd mijn objectiviteit niet te laten aantasten door het feit dat de set kosteloos was – en volgens mij ben ik daar goed in geslaagd. Ik laat wat ik doe voor zichzelf spreken: ik heb korte tijd geleden op eigen kosten een tweede Home Basic Pakket bij Plugwise besteld, zó tevreden ben ik er over. Als het product ook een tweede keer niet goed had gewerkt, had ik het ook gewoon weer teruggestuurd.

Meten is weten

Van veel zonnestroominstallaties wordt de opbrengst niet gemeten, en dat is zonde. Juist vanwege de grote voordelen van zonnestroompanelen (geen bewegende delen, geen geluid, geen uitstoot) kun je aan de buitenkant van een installatie niet zien of hij goed functioneert of niet. Vooral in ‘vroeger tijden’, toen vooral de betrouwbaarheid van sommige typen omvormers nog wat te wensen over liet, hadden veel mensen zonder het te weten een niet of slecht functionerende zonnestroominstallatie op het dak liggen. Maar ook anno 2010 kan een stekkertje loslaten, een contact door corrosie verslechteren of een omvormer simpelweg defect raken. Zonde van de gemiste opbrengst natuurlijk.

Het vreemde is dat opbrengstmonitoring een beetje een ondergeschoven kindje lijkt te zijn bij zowel fabrikanten van omvormers als leveranciers en installateurs van zonnestroominstallaties. Een afleesapparaat wordt slechts zelden standaard meegeleverd en moet dan apart aangeschaft worden tegen een vaak forse meerprijs. Ook zijn er omvormers die helemaal geen mogelijkheid hebben om de opgewekte energie te meten. Bij weer andere omvormers kan een datakabel voor de computer besteld worden, maar dan moet een computer 24×7 ingeschakeld zijn om de opbrengst te kunnen meten, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Zelfs een zuinige laptop van 20W verbruikt dan op jaarbasis bijna 200kWh ofwel de opbrengst van één groot zonnestroompaneel.

Full disclosure: the Plugwise set with which I monitor our solar panels and which is the subject of this review was given to me for free. Plugwise has imposed no limitation of any kind about what I could or couldn’t write about their products and services. I am not connected to Plugwise in any way, except for being a customer. I have tried not to let the fact that the set was free influence my objectivity – and  I think I managed that quite well. I will let what I did speak for itself: a short while ago I bought another Home Basic set out of my own pocket, that’s how pleased I am with this product. If the Plugwise set hadn’t worked well the second time, I would have just shipped it back of course and certainly not have bought more plugs.

To measure is to know

Many people with solar panels don’t monitor the output, which is a shame. The big advantages of solar panels (no moving parts, quiet, no emissions) make it impossible to see at a glance if the installation is working right. Especially in the ‘dark ages’, when the reliability of solar inverters left much to be desired, many people unknowingly had a non-function solar system on their roofs. But even now, in 2010, it’s possible that a plug gets disconnected, corrosion causes a contact to deteriorate or an inverter simply breaks down. All these causes will lead to decreased output, which is obviously something to be avoided.

With this in mind it’s hard to understand why output monitoring is as neglected as it is by both inverter manufacturers, resellers and installers of solar power installations. A monitoring device of some description is seldom a standard option, it has to be requested separately by the customer and is often quite expensive. There are even inverters, usually the smaller ones, which don’t have the option to monitor the output at all. Other inverters offer the possibility to connect to a computer, but require a computer to be running 24/7 for real output monitoring, which is of course undesirable from an energy consumption point of view. Even an energy-efficient laptop computer which consumes 20W would use nearly 200kWh per year, which is equal to the production of one large solar panel.

Continue reading